Až 18 projektov môže odštartovať pozitívnu zmenu vďaka Férovej nadácii

Grantový program Férovej nadácie O2 za rok 2018 už pozná svojich víťazov. Finančná podpora v celkovej výške 128 000 € bude tento rok rozdelená až medzi 18 ambicióznych projektov, ktorých cieľom je priniesť pozitívnu zmenu.

Tretí ročník grantovej výzvy Férovej nadácie O2 vyzýval na prihlásenie práve projekty, ktoré si za cieľ kladú pozitívnu zmenu pod headlinom „Ak chceš niečo zmeniť, začni s nami“.

„Na mysli sme pritom mali predovšetkým nielen menšie zmeny na lokálnej úrovni, ale aj ambiciózne projekty, ktorých cieľom je meniť systémovejšie a komplexnejšie napríklad aj názory, vzdelávanie, kritické zmýšľanie mladých ľudí či fungovanie spoločnosti. Aj vďaka tomu sa nám do tohto ročníka prihlásilo viac ako 180 zaujímavých projektov, ktoré na rôznej úrovni riešili každodenné výzvy vzdelávania, zvyšovania zamestnanosti, podnikateľského prostredia, či občianskej spoločnosti,“ hovorí Tereza Molnár, šéfka externej komunikácie O2 Slovakia zodpovedná za činnosť Férovej nadácie.

Prihlásiť sa do grantu mohli projekty pôsobiace v týchto oblastiach:

  • Vzdelávanie mladých a rozvoj kritického myslenia
  • Podpora zamestnanosti mladých
  • Podpora inovácií, kreatívnych nápadov a mladých podnikateľov
  • Podpora ľudských práv a hodnôt slobody, demokracie, ľudskosti, férovosti a transparentnosti

„Verím v to, že pre nás ako firmu podnikajúcu na Slovensku, je našou prirodzenou povinnosťou snažiť sa o to, aby sme pozitívne vplývali na prostredie, v ktorom žijeme. Všetci zdieľame zodpovednosť za generáciu, ktorá tu vyrastá a preto sa musíme spoločne snažiť, aby sme cez pozitívnu zmenu dopomohli tomu, aby sa tu žilo lepšie. A to počnúc vecami ako zlepšenie moderného vzdelávania a formovanie kritického myslenia, kultivovanie podnikateľského prostredia a podpora inovatívnych mladých podnikateľov, či poukázanie na zodpovedné používanie informácií z médií a odhaľovanie neprávd a dezinformácií,“ vysvetľuje generálny riaditeľ O2 Slovakia a predseda správnej rady Férovej nadácie Peter Gažík.

Projekty podporené Férovou Nadáciou v roku 2018

Podpora start-upových platforiem, podnikania, zamestnanosti a inovácií Výška podpory
iKids (iKids 2.0) Celoslovenský súťažný projekt zameraný na podporu novej generácie mladých podnikateľov 15 000
Junior Achievement Slovensko (Etika v podnikaní) Vzdelávací program pre študentov SŠ, ktorého cieľom je učiť študentov rozhodovať eticky v podnikateľskej praxi 5 000
DofE (Zvýšenie uplatniteľnosti mladých cez rast DofE) Komplexný rozvoj mladých ľudí v rôznych oblastiach a úrovniach 5 000
Vzdelávanie a rozvoj (konferencie, edukačné a rozvojové programy, akcie) Výška podpory
Generácia 3.0 (Nadácia Pontis) Zlepšenie vzdelávania zdola s cieľom motivovať učiteľov a sprievodcov učenia, aby využívali inovatívne vzdelávacie prístupy 10 000
Výchova mladých lídrov a líderiek pre Slovensko (Sokratov inštitút /CEEV Živica) Výchova budúcich mladých lídrov Slovenska 15 000
BUDDY (PRO VIDA) Systém poradcov a mentorov pre deti z detských domovov, ktorí im pomáhajú sa zaradiť do života 10 000
Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2018 (SOVVA) Popularizácia vedy a výskumu širokej laickej verejnosti interaktívnym spôsobom 10 000
Daniel Hevier (Radostná škola s Danielom Hevierom) Dlhodobý kontaktný projekt na zmenu slovenského školstva zdola/znútra 13 000
OZ Univerzál (Rekonštrukcia a vytvorenie akademického kultúrneho centra UniverSaal) Spustenie rekonštrukcie a prestavby dvojpodlažnej budovy v malom átriu FiF UK 13 000
Edukácia@Internet (LingvaFest 2018) Akcia zameraná na podporu a používanie cudzích jazykov 1 000
OZ Štúrovo pero (Štúrovo pero 2018) Celoslovenská súťaž rozvíjajúca žurnalistické zručnosti u stredoškolákov 3 000
Plusko (Školenie inštruktorov zážitkovej pedagogiky) Školenie inštruktorov zážitkovej pedagogiky, ktorých cieľom je rozvíjať deti inovatívnym spôsobom 2 000
Podpora občianstva a hodnôt slobody, demokracie Výška podpory
Fakulta masmédií PEVŠ (Pravda a lož: Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií) Vedecká monografia o pravde a dezinformáciách v médiách 2 000
Lucia Čarná (Monografia Karola Rosmányho) Priblíženie pamätníkov kľúčových momentov nedávnych slovenských dejín čo najširšiemu publiku cez výstavu a monografiu dizajnéra loga VPN 7 000
Miroslava Kernová (Základy digitálnej a mediálnej gramotnosti pre učiteľov) Rozvíjanie digitálnej a mediálnej gramotnosti a kritického myslenia u učiteľov humanitných predmetov na stredných a základných školách 4 000
Podpora vzdelávania znevýhodnených skupín Výška podpory
OZ Equity (Veda v osade) Vedecká "výprava" za deťmi z osád, ku ktorým sa bežne takéto aktivity nedostanú, s cieľom nadchnúť ich pre vedu 3 000
Bratislavské dobrovoľnícke centrum (Som tu pre teba) Doučovanie detí zo sociálne slabších rodín 5 000
OZ Radosť zo života (ESPY) Poskytovanie profesionálnej pomoci žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pomocou smartfónu a tabletu 5 000