GRANTOVÝ PROGRAM FÉROVEJ NADÁCIE
“Nájdime znovu spoločnú reč“

1. Úvod

Férová Nadácia je mimovládna nezisková organizácia, ktorej účelom je podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou (ďalej len „Férová Nadácia“).

Zakladateľom Férovej Nadácie je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 27882/B.

2. Cieľ programu a oprávnené aktivity

Férová Nadácia prostredníctvom grantového programu (ďalej aj ako „Program“) podporí jednotlivcov a subjekty, ktoré na Slovensku realizujú projekty, ktorých cieľom je stmeliť rozdelenú slovenskú spoločnosť a zmierňovať jej polarizáciu. Podporené budú projekty smerujúce k vzájomnej komunikácii a porozumeniu, komunikačné kurzy, depolarizačné vzdelávacie projekty pre mladých digitálne vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti a formovania kritického myslenia, kampane a aktivity zmierňujúce nenávisť a polarizáciu v spoločnosti a ďalšie aktivity zamerané na zvyšovanie porozumenia v spoločnosti, mediáciu, rezilienciu či informačnú hygienu.

V rámci Programu bude medzi úspešné projekty rozdelená finančná podpora v sume približne 100.000 EUR (slovom stotisíc euro).

Vychádzajúc z podmienok a stanovených cieľov Programu a Férovej Nadácie nebudú podporené:

 1. projekty, ktoré nie sú verejnoprospešného charakteru, prinášajú úžitok a/alebo finančný prospech (zisk) len ich realizátorom, alebo slúžia veľmi úzkej, uzavretej cieľovej skupine (napr. výhradne zamestnancom spoločnosti, rodine žiadateľa, a pod.),
 2. aktivity realizované mimo územia Slovenskej republiky,
 3. projekty propagujúce resp. podporujúce aktivity niektorej z politických strán,
 4. projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním, ideologicky zamerané alebo propagujúce extrémistické názory,
 5. projekty, ktoré neberú ohľad na pandemickú situáciu spojenú s koronavírusom a cieľ ich projektu nie je v súčasných podmienkach realizovateľný,
 6. projekty, ktoré nie sú v súlade s hodnotami a zásadami spoločnosti O2 SK (propagujú alkohol, fajčenie, hazard, neférový prístup, a pod.),
 7. projekty, ktoré nebudú v súlade s cieľmi tohto Programu.

3. Oprávnení žiadatelia

Program je určený pre:

 1. fyzické osoby spĺňajúce nasledujúce požiadavky:
  • spôsobilosť na právne úkony a plnoletosť (v prípade, ak osoba nie je spôsobilá na právne úkony a/alebo plnoletá, musí byť zastúpená zákonným zástupcom),
  • osoba predloží Nadácií všetky doklady v zmysle požiadaviek Nadácie (napr. výpis z registra trestov, referencie, zdokladovanie predchádzajúcej činnosti)
 2. právnické osoby spĺňajúce nasledujúce požiadavky:
  • verejnoprospešná organizácia, ktorá je registrovaná (zapísaná) v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, napríklad:
   1. Nadácia,
   2. Občianske združenie,
   3. Neinvestičný fond,
   4. Nezisková organizácia,
   5. Cirkev a/alebo náboženská spoločnosť,
   6. Škola (ZŠ, SŠ, Gymnázium, VŠ), školské a/alebo predškolské zariadenia,
   7. Záujmové združenie právnických osôb,
   8. Obec, Mesto alebo Kraj,
   9. Subjekty výskumu a vývoja,
   10. Iné verejnoprospešné organizácie,
  • má právnu subjektivitu,
  • predloží Nadácii všetky doklady v zmysle požiadaviek Nadácie.

Nevyhnutnou podmienkou je ich verejnoprospešné zameranie a aktivity podporujúce stratégiu a ciele Férovej Nadácie a tohto grantového Programu.

Osoby, ktoré podporujú niektorú z politických strán alebo hlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva budú z Programu vylúčené.

4. Formálne kritériá pre projekt (žiadosť)

 1. Projekty/žiadosti sa predkladajú elektronicky prostredníctvom online formulára, ktorý je dostupný na stránke: www.spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia.
 2. Formulár musí mať vyplnené všetky časti/kolónky, označené ako povinné.
 3. Súčasťou formulára musia byť nasledujúce prílohy: návrh rozpočtu.
 4. Riadne vyplnený Projekt/Žiadosť o finančný príspevok (online formulár vrátane príloh) musí byť elektronicky odoslaný do 23:59 hod. dňa 15. 03. 2022.
 5. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo odoslané po vyššie uvedenom termíne nebudú akceptované!

5. Technické a finančné kritéria pre projekt (žiadosť)

 1. Finančné prostriedky budú poskytované na realizáciu aktivít opísaných v predloženom Projekte/Žiadosti.
 2. Grantový príspevok je určený na výdavky, ktoré priamo súvisia s plánovanými aktivitami.
 3. Finančné prostriedky je možné, po predchádzajúcom písomnom súhlase Férovej Nadácie, využiť aj na odmeny a mzdy pre realizátorov projektu resp. iné osoby priamo zúčastnené na projekte, maximálne však vo výške 25 % celkovej poskytnutej podpory (grantu).
 4. V prípade, ak realizácia projektu uchádzača o grant trvá dlhšie ako do 31. 10. 2022, je uchádzač povinný na túto skutočnosť vopred upozorniť Férovú Nadáciu vo svojej žiadosti.
 5. Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 10 000 EUR (slovom desaťtisíc euro).

6. Hodnotiaci proces

O tom, ktoré z predložených projektov budú podporené, rozhodne Správna rada Férovej Nadácie.

Hodnotiaci proces bude prebiehať v 2 kolách nasledovne:

 1. 1. kolo:

  Správna rada Férovej Nadácie na základe žiadostí predložených prostredníctvom online formulára vyhodnotí jednotlivých uchádzačov. Na základe výsledných hodnotení postúpia vybraní uchádzači do 2. kola.

  Správna rada preverí, či projekt spĺňa všetky stanovené formálne, technické a finančné kritériá a následne projekt ohodnotí. V prípade potreby je Správna rada oprávnená požadovať od uchádzačov predloženie dodatočných dokladov v súlade s bodom 3. tohto Programu. V prípade náročných projektov si Správna rada vyhradzuje možnosť osloviť na konzultáciu odborníka v danej oblasti. Hodnotiace kritéria sú nasledovné:

  HODNOTIACE KRITÉRIUM POČET BODOV
  Unikátnosť predkladaného projektu
  (z pohľadu produktu/projektu aj tímu, potenciál osloviť, ciele)
  50 %
  Škálovateľnosť projektu
  (potenciál osloviť trh, zásah, užitočnosť, návratnosť)
  40 %
  Formálna stránka projektu
  (efektívne nastavenie rozpočtu a podmienok, realizovateľnosť, dostatočné kapacity)
  10 %
  Spolu 100 %
 2. 2. kolo:

  V prípade potreby prezentácia projektu žiadateľom Správnej rade Férovej Nadácie. Následne Správna rada schváli konečný zoznam podporených projektov.

Informácie o priebežných výsledkoch sa počas hodnotiaceho procesu organizáciám ani individuálnym žiadateľom neposkytujú.

Férová Nadácia bude o výsledku posudzovania projektov informovať e-mailom všetkých žiadateľov o grant do 30. 04. 2022, pričom si vyhradzuje právo uvedený dátum predĺžiť podľa vlastného uváženia oznámením zverejneným na webovom sídle Férovej Nadácie.

7. Konzultácie

Konkrétne problémy a otázky pri písaní projektu (žiadosti) je možné konzultovať na: e-mailovej adrese: nadacia@o2.sk.

Konzultácie projektov nie sú povinné.

8. Grantový proces a realizácia projektu

Úspešní uchádzači – žiadatelia o grant sú povinní do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia Férovej Nadácie o úspešnosti ich projektu / žiadosti, uzavrieť s Férovou Nadáciou zmluvu o poskytnutí finančného príspevku, návrh ktorej bude žiadateľovi doručený zo strany Férovej Nadácie.

V prípade, ak úspešný uchádzač v stanovenej lehote zmluvu o poskytnutí finančného príspevku s Férovou Nadáciou neuzavrie, je Férová Nadácia oprávnená predmetného žiadateľa z Programu vylúčiť a finančné prostriedky (grant) mu neposkytnúť.

Grant bude úspešným žiadateľom poskytnutý po podpísaní zmluvy o poskytnutí finančného príspevku formou jednorazového bezhotovostného prevodu na nimi uvedený bankový účet, ak sa Férová Nadácia a žiadateľ nedohodnú písomne inak.

Úspešný uchádzač je odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku povinný zasielať Férovej Nadácii správy o priebehu projektu, pozvánka na podujatia a fotografie v súlade s predmetnou zmluvou.

Po ukončení projektu je úspešný uchádzač o grant povinný zaslať Férovej Nadácii záverečnú správu o zrealizovanom projekte formou písomného reportu, vrátane finančného vyúčtovania projektu, a to v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku.

Podstatné náležitosti pravidelných správ a záverečnej správy budú definované v zmluve o poskytnutí finančného príspevku.

V tejto súvislosti si v nadväznosti na vyššie uvedené dovoľujeme informovať všetkých žiadateľov, že podľa § 25 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „AML“) platí, že: Združenie majetku je povinné vykonať identifikáciu darcu a identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej združenie majetku poskytlo finančné prostriedky, ak hodnota daru alebo výška poskytnutých prostriedkov dosiahne najmenej 1 000 eur.“

V prípade, ak sa niektorý zo žiadateľov o podporu stane úspešným uchádzačom, ktorý bude Férovou Nadáciou oslovený s návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, takýto úspešný uchádzač ako príjemca finančných prostriedkov, týmto aj s ohľadom na zákonnú povinnosť vymedzenú v ust. § 25 ods. 1 AML, v zmysle ktorej má Férová Nadácia povinnosť vykonať identifikáciu príjemcu finančného prostriedku, v rozsahu vymedzenom ust. § 7 ods. 1 AML, vždy ak hodnota poskytovaného finančného príspevku dosiahne sumu najmenej 1.000,-EUR, berie na vedomie, že v prípade, ak hodnota poskytovaného finančného príspevku dosiahne hodnotu aspoň 1.000,- EUR, úspešný uchádzač bude povinný poskytnúť Férovej Nadácii údaje v nižšie uvedenom rozsahu, za účelom vykonania identifikácie úspešného uchádzača ako príjemcu finančného príspevku zo strany Férovej Nadácie:

 1. a) v prípade, ak je príjemcom finančného príspevku fyzická osoba, poskytujú sa údaje v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti; u fyzickej osoby-podnikateľa aj adresa miesta podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
 2. b) v prípade, ak je príjemcom finančného príspevku právnická osoba alebo združenie majetku, poskytujú sa údaje v rozsahu: názov/obchodné meno, adresa sídla, identifikačné číslo, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba alebo združenie majetku zapísané, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby alebo združenia majetku, a to v rozsahu podľa predchádzajúceho písmena a) tohto bodu Programu (ďalej len „Údaje“).

V prípade, ak úspešný uchádzač ako príjemca finančného príspevku neposkytne vyššie uvedené Údaje a/alebo náležitú potrebnú súčinnosť pri vykonávaní identifikácie zo strany Férovej Nadácie, tak finančný príspevok nebude Férovou Nadáciou poukázaný v prospech účtu úspešného uchádzača a ten bude z grantového programu vylúčený a nahradený iným uchádzačom podľa výsledkov hlasovania o projektoch (bod 7 Programu).

Údaje budú Férovou Nadáciou spracované výlučne za účelom archivácie pre prípady kontroly dodržiavania povinností Férovej Nadácie vyplývajúcich z AML zo strany štátnych orgánov podľa ust. § 30 ods. 3 a 4 AML. Doba archivácie Údajov je 5 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, pričom v prípade, ak počas tejto doby dôjde k ukončeniu činnosti Férovej Nadácie a k jej výmazu z Registra mimovládnych neziskových organizácií, doba archivácie sa predlžuje o ďalších 5 rokov od momentu od kedy došlo k účinkom výmazu Férovej Nadácie z Registra mimovládnych neziskových organizácií.

9. Kontakty

Názov: Férová Nadácia
Sídlo: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Registrovaný: Register mimovládnych neziskových organizácii pod č. 203/Na-2002/1098
Zastúpený: JUDr. Jana Lovásová, správca nadácie
IČO: 42414008
Web: www.spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia
E-mail: nadacia@o2.sk

10. Osobitné ustanovenia

Férová Nadácia si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Programu. Zmenu pravidiel a podmienok Programu Férová Nadácia vhodným spôsobom zverejní.

Uchádzač berie na vedomie, že finančnú podporu – grant nie je možné, až do uzatvorenia zmluvy s Férovou Nadáciou, vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Programu, bude rozhodnutie Správnej rady Férovej Nadácie konečné a záväzné.