GRANTOVÝ PROGRAM FÉROVEJ NADÁCIE
„Sloboda nie je samozrejmosť“

1. Úvod

Férová Nadácia je mimovládna nezisková organizácia, ktorej účelom je podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou (ďalej len „Férová Nadácia“).

Zakladateľom Férovej Nadácie je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 27882/B.

2. Cieľ programu a oprávnené aktivity

Férová Nadácia prostredníctvom grantového programu podporí jednotlivcov, subjekty a projekty, ktoré na Slovensku realizujú projekty, ktoré mladej generácii pripomínajú hodnotu slobody v spojitosti so 17. novembrom 1989.

Férová Nadácia si berie za úlohu mladým ľuďom ukázať, že sloboda nie je samozrejmosťou, ale cennou hodnotou, ktorú pre nás vybojovali v roku 1989. Práve mladá generácia totiž často nevie, prečo je 17. november štátny sviatok.

V rámci programu bude medzi úspešné Projekty rozdelená finančná podpora v sume približne 30 000 eur.

Vychádzajúc z podmienok a stanovených cieľov programu a Férovej Nadácie nebudú podporené:

 1. projekty, ktoré nie sú verejnoprospešného charakteru, prinášajú úžitok a/alebo finančný prospech (zisk) len ich realizátorom, alebo slúžia veľmi úzkej, uzavretej cieľovej skupine (napr. výhradne zamestnancom spoločnosti, rodine žiadateľa, a pod.),
 2. aktivity realizované mimo územia Slovenskej republiky,
 3. projekty propagujúce, resp. podporujúce aktivity niektorej z politických strán,
 4. projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním, ideologicky zamerané alebo propagujúce extrémistické názory,
 5. projekty, ktoré nie sú v súlade s hodnotami a zásadami spoločnosti O2 SK (propagujú alkohol, fajčenie, hazard, neférový prístup a pod.),
 6. projekty, ktoré nebudú v súlade s cieľmi tohto Programu.

3. Oprávnení žiadatelia

Program je určený pre:

 1. fyzické osoby spĺňajúce nasledujúce požiadavky:
  • spôsobilosť na právne úkony a plnoletosť (v prípade, ak osoba nie je spôsobilá na právne úkony a/alebo plnoletá, musí byť zastúpená zákonným zástupcom),
  • osoba predloží Nadácii všetky doklady v zmysle požiadaviek Nadácie (napr. výpis z registra trestov, referencie, zdokladovanie predchádzajúcej činnosti).
 2. právnické osoby spĺňajúce nasledujúce požiadavky:
  • verejnoprospešná organizácia, ktorá je registrovaná (zapísaná) v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, napríklad:
   1. nadácia,
   2. občianske združenie,
   3. neinvestičný fond,
   4. nezisková organizácia,
   5. cirkev a/alebo náboženská spoločnosť,
   6. škola (ZŠ, SŠ, gymnázium, VŠ), školské a/alebo predškolské zariadenia,
   7. záujmové združenie právnických osôb,
   8. obec, mesto alebo kraj,
   9. subjekty výskumu a vývoja,
   10. iné verejnoprospešné organizácie,
  • má právnu subjektivitu,
  • predloží Nadácii všetky doklady v zmysle požiadaviek Nadácie.

Nevyhnutnou podmienkou je ich verejnoprospešné zameranie a aktivity podporujúce stratégiu a ciele Férovej Nadácie a tohto grantového programu.

Osoby, ktoré podporujú niektorú z politických strán alebo hlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva, budú z grantového programu vylúčené.

4. Formálne kritériá pre projekt (žiadosť)

 1. Projekty/žiadosti sa predkladajú elektronicky prostredníctvom online formulára, ktorý je dostupný na stránke: www.spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia.
 2. Formulár musí mať vyplnené všetky časti/kolónky, označené ako povinné.
 3. Súčasťou formulára musia byť nasledujúce prílohy: návrh rozpočtu.
 4. Riadne vyplnený Projekt/Žiadosť o finančný príspevok (online formulár vrátane príloh) musí byť elektronicky odoslaný do 24.00 hod. dňa 30. 6. 2019.
 5. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo odoslané po tomto termíne nebudú akceptované!

5. Technické a finančné kritéria proe projekt (žiadosť)

 1. Finančné prostriedky budú poskytované na realizáciu aktivít opísaných v predloženom Projekte/Žiadosti.
 2. Grantový príspevok je určený na výdavky, ktoré priamo súvisia s plánovanými aktivitami.
 3. Finančné prostriedky je možné po predchádzajúcom písomnom súhlase Férovej Nadácie využiť aj na odmeny a mzdy pre realizátorov projektu, resp. iné osoby priamo zúčastnené na projekte, maximálne však vo výške 25 % celkovej poskytnutej podpory (grantu).
 4. V prípade, ak realizácia projektu uchádzača o grant trvá dlhšie ako do 31. 12. 2019, je uchádzač povinný na túto skutočnosť vopred upozorniť Férovú Nadáciu vo svojej žiadosti.
 5. Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, nie je obmedzená.

6. Hodnotiaci proces

O tom, ktoré z predložených projektov budú podporené, rozhodne Správna rada Férovej Nadácie.

Hodnotiaci proces bude prebiehať v 2. kolách takto:

 1. 1. kolo:

  Správna rada Férovej Nadácie na základe žiadostí predložených prostredníctvom online formulára vyhodnotí jednotlivých uchádzačov. Na základe výsledných hodnotení postúpia vybraní uchádzači do 2. kola.

  Správna rada preverí, či projekt spĺňa všetky stanovené formálne, technické a finančné kritériá a následne projekt ohodnotí. V prípade potreby je Správna rada oprávnená požadovať od uchádzačov predloženie dodatočných dokladov v súlade s bodom 3 tohto programu. V prípade náročných projektov si Správna rada vyhradzuje možnosť osloviť na konzultáciu odborníka v danej oblasti. Hodnotiace kritériá sú nasledujúce:

  HODNOTIACE KRITÉRIUM POČET BODOV
  Unikátnosť predkladaného projektu
  (z pohľadu produktu/projektu aj tímu, potenciál osloviť, ciele)
  50 %
  Škálovateľnosť projektu
  (potenciál osloviť trh, zásah, užitočnosť, návratnosť)
  40 %
  Formálna stránka projektu
  (efektívne nastavenie rozpočtu a podmienok, realizovateľnosť, dostatočné kapacity)
  10 %
  Spolu 100 %
 2. 2. kolo:

  Osobná prezentácia projektu žiadateľom pred Správnou radou Férovej Nadácie.

Informácie o priebežných výsledkoch sa počas hodnotiaceho procesu organizáciám ani individuálnym žiadateľom neposkytujú.

Férová Nadácia bude o výsledku posudzovania projektov informovať e-mailom všetkých žiadateľov o grant najneskôr do 16. 8. 2019.

7. Konzultácie

Konkrétne problémy a otázky pri písaní projektu (žiadosti) je možné konzultovať na: e-mailovej adrese: nadacia@o2.sk.

Konzultácie projektov nie sú povinné.

8. Grantový proces a realizácia projektu

Úspešní uchádzači – žiadatelia o grant sú povinní do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia Férovej Nadácie o úspešnosti ich projektu/žiadosti uzavrieť s Férovou Nadáciou zmluvu o poskytnutí finančného príspevku, návrh ktorej bude žiadateľovi doručený zo strany Férovej Nadácie.

V prípade, ak úspešný uchádzač v stanovenej lehote zmluvu o poskytnutí finančného príspevku s Férovou Nadáciou neuzavrie, je Férová Nadácia oprávnená predmetného žiadateľa z grantového programu vylúčiť a finančné prostriedky (grant) mu neposkytnúť.

ant bude úspešným žiadateľom poskytnutý po podpísaní zmluvy o poskytnutí finančného príspevku formou jednorazového bezhotovostného prevodu na nimi uvedený účet, ak sa Férová Nadácia a žiadateľ nedohodnú písomne inak.

Úspešný uchádzač je odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku povinný zasielať Férovej Nadácii správy a fotoreporty o priebehu projektu v súlade s predmetnou zmluvou.

Po ukončení projektu je úspešný uchádzač o grant povinný zaslať Férovej Nadácii záverečnú správu o zrealizovanom projekte formou písomného reportu vrátane finančného vyúčtovania projektu, a to v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku.

Podstatné náležitosti pravidelných správ a záverečnej správy budú definované v zmluve o poskytnutí finančného príspevku.

9. Kontakty

Názov: Férová Nadácia
Sídlo: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Registrovaný: Register nadácií pod č. 203/Na-2002/1098
Zastúpený: JUDr. Jana Lovásová, správca Nadácie
IČO: 42414008
Web: spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia
E-mail: nadacia@o2.sk

10. Osobitné ustanovenia

Férová Nadácia si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Programu. Zmenu pravidiel a podmienok Programu Férová Nadácia vhodným spôsobom zverejní.

Uchádzač berie na vedomie, že finančnú podporu – grant nie je možné až do uzatvorenia zmluvy s Férovou Nadáciou vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Programu bude rozhodnutie Správnej rady Férovej Nadácie konečné a záväzné.